Overdenkingen

Hier verschijnt iedere maand de overdenking uit NieuwsBRON, het kerkblad van onze gemeente.

 

Overdenking

September 2023 - Pastoor Erik Tramper

 

Opnieuw beginnen

 

Voor de meeste mensen is de zomervakantie afgelopen. Velen zijn weer aan het werk of gaan weer naar school. We hebben hier in Nederland kunnen genieten van een Hollandse zomer met alles erop en eraan. We zijn gelukkig van extreme weersomstandigheden gespaard gebleven. Zelf heb ik samen met Ellen en de hondjes, van mijn jaarlijkse sabbatical genoten aan de Walcherse kust.

Het nieuwe kerkelijk seizoen gaat ook weer beginnen en op 17 september houden we onze startzondag. We vieren de startzondag op camping Hof Maire met een dienst voor jong en oud in de buitenlucht.

 

Afgelopen kerkelijk jaar was een heftig jaar voor onze gemeente. We werden geconfronteerd met heel veel ernstige zieken en met veel overlijdens. Kostbare en geliefde mensen zijn ons ontvallen, er zijn een aantal lege plekken ontstaan die ons allen veel pijn doen. Het verdriet, het gemis, het lijden, het heeft ons enerzijds getroffen, anderzijds hebben we als gemeente ook mogen ervaren hoe sterk de onderlinge gemeenschapsbanden zijn. Wat een voorrecht is het dan ook om tot de gemeente van Christus te mogen behoren.

 

Ik heb een overdenking geschreven over de genezing van de gekromde vrouw. Een genezingsverhaal opgeschreven door de evangelist Lukas. Een verhaal wat past bij een nieuw begin. Een verhaal wat ons mag leren dat we vrij mogen zijn en in Christus Jezus het rijke leven mogen omarmen. Jezus die alle mensen en ook zijn gemeente wil bevrijden van alles wat ons neerbuigt en gevangen houdt.

 

Lukas 13: 10-17  De genezing van de kromgebogen vrouw

10 Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge. 11 Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. 12 Toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij zich en zei tegen haar: ‘U bent verlost van uw ziekte,’ 13 en Hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God.
14 Maar de leider van de synagoge werd boos omdat Jezus op sabbat genas en zei tegen de menigte: ‘Er zijn zes dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten genezen en niet als het sabbat is!’ 15 Maar de Heer zei: ‘Huichelaars! Maakt niet ieder van jullie op sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken? 16 Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al achttien jaar door Satan geboeid werd gehouden, dan niet op sabbat uit deze boeien worden losgemaakt?’ 17 Toen Hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd, maar de hele menigte was verheugd over de machtige daden die door Hem werden verricht.

 

We ontmoeten in Lukas 13 een kromgebogen vrouw die al 18 jaar beheerst wordt door een geest die haar ziek maakt. Trouwens een zeldzame uitdrukking in de Bijbel; “beheerst door een geest die haar ziek maakte”. Dit duidt erop dat haar lichamelijke aandoening niet zuiver lichamelijk was en in relatie staat met haar geestelijke gesteldheid.
De vrouw is bezeten, is in bezit genomen door een geest die haar klein maakt en haar omlaag buigt en haar innerlijk blokkeert.  Deze vrouw heeft haar oorspronkelijke schoonheid verloren, het leven, haar verleden heeft haar getekend en terneergedrukt.
Ze gaat wanhopig, somber en depressief door het leven. Het is donker in haar binnenste en ze kan slechts nog oppervlakkig ademen. Haar verkromde rug geeft aan dat ze teveel in haar rugzak met zich meesleept.


Veel mensen slepen zich zo voort in het leven, met een overvolle rugzak en met weggedrukte emoties. Deze vrouw is misschien ook wel lichamelijk en of geestelijk misbruikt, misschien hebben mensen haar geknakt. Ze is in elk geval niet meer in staat om rechtop op eigen benen te staan. Ze kan haar rug niet meer rechten. Ze kan haar leven niet meer leven zoals ze dat graag zou willen.
De Griekse grondtekst geeft aan dat de ziekte ongeneeslijk is. Deze vrouw zal zich nooit meer kunnen oprichten, haar situatie is hopeloos. Deze vrouw kan niet meer naar boven kijken. Ze is het zicht op het hogere, het zicht op God verloren. Haar blik is alleen maar naar beneden gericht. Ze heeft al haar menselijk waardigheid, haar puurheid, haar schoonheid verloren. Ze is het contact met haar diepste zelf en met God verloren.
Al 18 jaar leeft ze in diepe duisternis, van zichzelf en van God ontvreemd en bezeten door een kwade en zieke geest.
En zo schildert de evangelist Lucas ons het beeld van een mens, die onderdrukt is, geknakt is en onderuit gehaald is. Een mens die zijn waardigheid heeft verloren. Niemand durft meer op herstel te rekenen, niemand durft meer om genezing te vragen.
En dan midden in deze hopeloze toestand begint er licht te gloren. Jezus ziet deze vrouw, schenkt haar weer aanzien, keurt deze vrouw zijn blik waardig. Jezus laat daarbij zien dat deze vrouw hem niet onverschillig laat en dat Hij zich bewogen voelt met deze vrouw. Jezus keert zich naar deze vrouw toe, ziet haar nood en gebrokenheid en benadert deze vrouw liefdevol en teder. Vervolgens spreekt Hij deze vrouw aan. De evangelist gebruikt het woordje ‘prosphone’ dat betekent; aanspreken, toeroepen, in relatie treden, op gelijke hoogte spreken. De vrouw wordt aangesproken vanuit een respectvolle houding. Jezus benadert deze vrouw op een respectvolle en waardige manier. De communicatie door Jezus vindt plaats vanuit gelijkwaardigheid. Jezus praat niet vanuit de hoogte op haar in, leest haar niet de les, vertelt haar niet vanuit de hoogte wat ze wel en niet moet doen. Jezus neemt haar serieus en hij start een dialoog met haar. Hij richt het woord tot haar en haalt deze vrouw uit het isolement waarin ze zich heeft teruggetrokken. De vrouw laat zich zo in beweging brengen.
Jezus weet mensen zo aan te spreken dat ze zich gezien en gewaardeerd weten en daardoor de kracht en de moed krijgen om in beweging te komen. En dan spreekt Jezus duidelijke taal: U bent verlost van uw ziekte! Jezus zegt haar genezing en bevrijding aan.
Wanneer we zo dicht bij Jezus mogen zijn dan kan een mens niet gebonden blijven. Zo dicht bij Jezus zal een mens vrijheid en waardigheid ontmoeten en zal de mens zijn diepste zelf weer mogen ontdekken. Herboren bij Jezus …
Jezus spreekt de vrouw aan op wat in essentie in haar aanwezig is. Naar Gods beeld geschapen; vrij, sterk, krachtig, gaaf, heel, puur, creatief, energiek…
Jezus richt de onderdrukte vrouw op en geeft haar goddelijk herstel. Jezus legt haar de handen op waardoor zijn Geest in haar kan stromen. De Heilige Geest is een Geest die de mens geneest en herstelt. De Heilige Geest bevrijdt, geneest en herstelt. Wanneer de Heilige Geest, de Geest die uitgaat van Jezus in ons woont, in ons stroomt, dan hoeven we niet meer beïnvloed te worden door onze oude levenspatronen en door een ziekmakende geest. Wanneer Gods Geest in ons woont dan zullen we de bevrijdende en genezende kracht van God mogen ervaren.
Licht in de duisternis. Op het moment dat Jezus de vrouw aanraakt richt ze zich op. Ze gaat rechtop staan en ze richt haar blik naar boven en ze prijst God …
Ik zie ze al staan met haar armen naar boven geheven, geweldig! Na 18 jaar gebonden en gebroken te zijn is deze vrouw wonderlijk tot herstel gekomen, ze is weer heel geworden en heeft het contact met God teruggevonden.
Jezus richt mensen op en herstelt hen in hun oorspronkelijke schoonheid, herstelt hen naar het beeld van God, richt mensen op en herschept hen naar Gods bedoeling.
Er is dan ook geen beter moment voor deze genezing dan de op de sabbat. Het vieren van de herschepping op de sabbat.
Wanneer de leiders van de synagoge verbolgen zijn dat Jezus op de sabbat geneest, wordt Jezus heel direct en confronterend. “Huichelaars” roept Jezus. Jullie maken wel op sabbat jullie os of ezel los van de voederbak om te drinken en mag ik dan niet deze vrouw LOSMAKEN. Deze vrouw die al 18 jaar geboeid werd gehouden. Mag ik deze vrouw niet bevrijden op de dag dat we de schepping vieren, op de dag dat we de opstanding vieren.
Huichelaars …
Wat Jezus hier deed voor deze vrouw wil Jezus graag voor alle mensen doen. Jezus roept ons op om ons daarin niet te laten belemmeren. Laat je niet belemmeren door tradities en wetticisme, door schroom of ongeloof, door angst voor het onbekende, door wat anderen er van zullen denken. Laat je niet belemmeren door materialistische zaken en door werelds vermaak …
Laten we ons maar verheugen zoals de hele menigte rondom Jezus deed, laten we maar blij zijn en ons openstellen voor Jezus, laten we maar vrijmoedig naar boven kijken en diep en vrij ademhalen.
Wanneer we dat als gemeente doen, mogen we hoopvol het nieuwe seizoen beginnen. Amen.

Pastor Erik


 

Archief