Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en houdt het reilen en zeilen in de gemeente in de gaten. De ideale samenstelling van de kerkenraad bestaat ten minste uit:

 

·         1 predikant (0,5 fte) / Pastoraal Werker

·         1 bestuurlijk ouderling/preses)

·         1 ouderling scriba

·         4 wijkouderlingen, onder wie evt. een jeugdouderling

·         3 diakenen

·         2 ouderling-kerkrentmeesters

 

De kerkenraad stuurt de gemeente aan op organisatorisch vlak, de predikant stuurt vooral op geloofsvorming en -inhoud. De kerkenraad vergadert maandelijks. Alle actuele en structurele onderwerpen vanuit de diverse groepen en commissies komen dan bij elkaar. De agenda bestaat uit vaste onderwerpen, tijdelijke en incidentele onderwerpen. De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen, het dagelijks bestuur. Dat bestaat uit de voorzitter, de scriba, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester. De kerkenraad delegeert veel taken naar werkgroepen en commissies maar blijft wel eindverantwoordelijk voor alles wat er qua pastoraat, beheer, erediensten of op andere vlakken gebeurt. Die eindverantwoordelijkheid ligt niet bij één persoon maar bij de kerkenraad als geheel.

 

Contact

 

Pastoraal werker

Erik Tramper

Molster 18

4413 HB Krabbendijke

tel: 06-348 022 26

email: parel.erik@gmail.com

 

Diaconie
De diaconie is het orgaan in de gemeente dat als opdracht heeft hulp te bieden bij:

- Sociale en financiële problemen van inwoners van Rilland

- Goede doelen in Nederland
- Ontwikkelingsprojecten in het buitenland

 

De ondersteuning die geboden wordt kan zowel van materiële als van financiële aard zijn. De fondsen voor het werk van de diaconie komen voornamelijk uit de 1ste collecte in de zondagsdienst van de Levensbron, uit speciale acties en giften.

Contactpersoon van de diaconie is de voorzitter diaconie, mailadres: diaconie@delevensbronrilland.nl 

Ouderlingen
Veel waarde wordt er gehecht aan vormen van betrokkenheid en bezoekwerk, die erop gericht zijn om het ‘omzien naar elkaar’ in de praktijk te brengen. Gemeenteleden hebben hierin allemaal een stukje verantwoordelijkheid, maar vooral ouderlingen hebben hierin een belangrijke taak. Onze gemeente bestaat op dit moment uit vier wijken. De wijkouderling is de centrale persoon m.b.t. de pastorale werkzaamheden die in een wijk gebeuren. Concreet gaat het om bezoekwerk naar aanleiding van:
- geboorte en doop;
- huwelijk;
- ziekte van een gemeentelid of huisgenoot of familielid;
- overlijden, begraven/crematie;
- persoonlijke omstandigheden van personen;
- jubilea.

De wijkouderlingen kunnen, zeker waar het gaat om situaties van crisis, een beroep doen op de predikant. Een keer per twee jaar wordt er een groothuisbezoek per wijk georganiseerd. Er wordt dan een geloofsthema aan de orde gesteld. Ook proberen we zo het 'omzien naar elkaar' te stimuleren.

Wilt u persoonlijk een ouderling spreken? Kijk dan in het overzicht wie de ouderling van uw wijk is:

 

Wijk (vacant): Bathsedijk, Bathpolderweg, Bosgatdam, Drie Haasjes, Duivenhoek, Dwarsweg, Galentijnsedam, Gardiaanhof, Gentsestraat, Haltestraat, Kapucijnenweg, Kazernestraat, Kreekrakweg, Krooneend, Lindeweg, Middenhof, Oeverzwaluw, Oude Rijksweg, Pontiaanstraat, Poort, Roerdomp, Vierlingweg, Volckerweg, Walstraat, Westhofweg, Zuidhof, Kerkweg te Waarde, Moerplein te Yerseke, K. de Jonglaan te Bergen op Zoom. 

 

Wijk (vacant): Bathseweg, Burgemeester van Gorselstraat, Cromvlietstraat, Hoofdweg, De Blauwe Reiger, Inkeloorstraat, Kempensdam, Oostkilhoek, Oostkilstraat, Reigersbergstraat, Rietlandstraat, Saaftingestraat, Sichuytdam, Sint Felixstraat, Steenvlietstraat, Swaanhilstraat, Vijverstraat, Vliedbergstraat, Vluchtenborg, Dorpsstraat te Krabbendijke, Willemkosterlaan te Krabbendijke, Nieuwlandse Binnendijk te Oostdijk.

 

Wijk van de heer R. van den Broeke: Adriaan Buteijnweg, Aggerstraat, Broekestraat, Everweerdestraat, Hontestraat, Kreekestraat, Molendreef, Mairestraat, Ouwerdingestraat, Stellestraat, Valckenisseweg, Vinkenissestraat 

.

Mevrouw Jenny Zwijnenburg-den Hartigh, Volkerweg 1, 4411 SL Rilland. Tel: 0164-655956, is als ouderling belast met alle jeugdzaken.


Adressen